Graham Farish N Gauge

371-136RJ Graham Farish N Class 31/1 Refurb. 31130'Calder Hall Power Station

371-136RJ Graham Farish N Class 31/1 Refurb. 31130'Calder Hall Power Station

371-136RJ Graham Farish N Class 31/1 Refurb. 31130'Calder Hall Power Station

371-136RJ Graham Farish N Class 31/1 Refurb. 31130'Calder Hall Power Station'.


371-136RJ Graham Farish N Class 31/1 Refurb. 31130'Calder Hall Power Station